shadow

Snová naslouchání Václavu Havlovi

Občas se mi zdá, jak ke mně promlouvá Václav Havel a ráno si vždy slova hned zapíšu a zde vám je s láskou zasílám! Ať vás potěší, utěší a rozezní nadějí…

 O budoucnosti České republiky:

“Vždycky jsem lidi miloval a obdivoval a vážil si ji jich. Děkuji všem lidem dobré vůle, že nezapomínají na to, kým skutečně jsou. Děkuji obyvatelům České republiky, že jsou odvážní, pracovití a mírumilovní. Chci k vám promlouvat z místa, které nezná ani čas ani prostor, z místa čisté lásky, věčnosti. Nacházejte ve svých srdcích lásku, lásku sami k sobě a druhým a otevírejte svá srdce beze strachu a obav. Nadechujte lásku a prosyťte jí celé své tělo. Vaše duše je věčná, vaše duše je láska. Miluji Čechy. Je to nádherná země. Miluji lidi žijící v Čechách. Jsou bezvadní. S úctou na ně nahlížím každým okamžikem a přeji si, aby i oni našli ve svých srdcích úctu jeden k druhému. A ačkoliv jsem byl v životě kritizován jako idealista a bláhový snílek, mnozí se k hodnotám lásky a pravdy navracejí a volají po nich. A jsou vyslyšeni. Jsou vyslyšeni! Děkuji všem lidem s naplněným srdcem láskou. Děkuji všem, kteří neztratili víru v lepší zítřky naší země, protože ti jí tvoří její zářnou budoucnost….”

 

O přátelství:

“Hodnota přátelství je nezaměnitelná. V přátelství kvete dobro. Přátelství, přátelství, přátelství – to by měla být píseň vašeho srdce. Přátelství je jako voňavá květina, která se raduje a vzkvétá. Přátelte se s přírodou, potoky a stromy. Zkrátka přátelte se, přátelte se, přátelte se! Věnujte pozornost svému srdci, naději a dobrým pocitům. Věnujte se své víře v dobro. Buďte tím, kým skutečně jste – tedy láskou. A i když jsem byl mnohými kritizován a znevažován a dost to bolelo, STÁLO TO ZA TO! A děkuji všem lidem dobré vůle za podporu a vyjádření solidarity s morálními hodnotami, láskou a pravdou, která tvoří zářnou budoucnost vás všech….”

 

O pravdě:

„Snad se nebudete zlobit, pokud vám věci budu opakovat pořád dokola. Ale slova, která ode mne uslyšíte, jsou velmi blahodárná a zároveň jich není nidky dost. Znovu a znovu si uvědomovat vlastní vnitřní sílu je vaším největším požehnáním. Každý, kdo zaslechne tato slova, kdo jim porozumí, je skutečně požehnán, neboť odhalil podstatu tohoto světa a i podstatu svého života. Láska je mocný princip, ten nejsilnější, který existuje. V lásce se vše rodí a opět se do ní navrací. A stejně tak jste i vy zrozeni z lásky a zase se do ní budete navracet i po své smrti. Otevřte svá srdce a nechte jimi lásku proudit ve svém přirozeném směru – dovnitř a ven.

Nikdy jsem nikomu nic nezazlíval, ale bodalo mě u srdce, když mě druzí kritizovali. Nikdy jsem nebyl samolibým člověkem myslícím jen na sebe. Naopak blaho České republiky bylo mou velkou vášní a zároveň právě i bolestí. Miloval jsem a stále miluji Českou republiku i vás – její občany. Vy jste ti, kdo ji vdechujete její tvář a hlavně srdce. A protože dnes vím, že nikdy není důležité, co si o vás myslí druzí lidé, rád bych tento poznatek předal i vám. Přijetí zodpovědnosti sám za sebe, za svůj život, nalézt lásku k sobě sama i k Bytí, tam se nachází pravda, o které jsem byl vždy přesvědčen, že má velkou moc a vždy vítězí…“

  

O pocitu spokojenosti:

„Stěžovat si je jednoduché. Ale já celou svou duší, která se na vás stále dívá, vím, že to není cesta ke spokojenému soužití, spoluobčanství. Dnes již vím, že být spokojeným občanem se neodvíjí od toho, jakou máte vládu. Váš pocit spokojenosti se odvíjí jedině a vždy od vašeho zodpovědného přístupu ke svému životu. Nikdo nad vámi nemůže mít moc, pokud mu ji sami nedáte. Nikdo vám nemůže kazit život, pokud sami nevěříte, že má tu možnost. Vím, že v Čechách není slovo „víra“ oblíbené. A slovo „sebevíra“ již vůbec ne. Lidé zapomněli, co tvoří jejich životy – právě tato víra v sebe, v sounáležitost a v dobro a lásku. Říkali mi snílek, ale já vím, že právě snílkové jsou největšími pokrokáři lidstva. A nyní k vám hovořím z pozice naprosto všeobjímající lásky, abych vás podpořil v důvěře sebe sama, ve své schopnosti a dovednosti. Mějte se rádi, mějte rádi to, kdo jste, mějte rádi druhé, mějte rádi tu mocnou přírodu, která vás stvořila a uvidíte, že Česká republika dosáhne světového věhlasu, protože ona za to stojí, stejně tak jako za to stojíte vy!

 

O politické situaci:

“Není tomu dlouho, co jsem vás nabádal k tomu, abyste se přestali bát hodnocení a kritiky od druhých. Vím, že je to společensky silné téma, ale každá velká změna začíná vždy u jednotlivce. Respektuji to, kdo jste a kam se ubíráte. Obdivuji vaši touhu po morálně silné společnosti, ale morálka společnosti se odvíji od morálky jedince. Morálka ústí a vlévá se do srdce každého člověka a Bytí na ni odpovídá. Nevyjadřuje se mi úplně lehce to, co nyní cítím, ale jsem šťasten, že k vám mohu stále promlouvat, ať jste kdekoliv. Moje srdce je stále prodchnuto a naplněno láskou k České republice a přeji vám – jejím občanům, abyste žili v pravdě a lásce. A vidím, že změna dosavadního amorálního politického scénáře je na dosah. Nenechte si ujít příležitost začít žít důstojně, tak jak je vás to hodno a na co máte plné právo. Nezapomínejte na svá práva jako svobodných občanů a sílu společného hlasu. Věřte a bude vám dáno. Klepejte a bude vám otevřeno. Toto nejsou idealistická slova snílka, ale jsou to slova lásky, která je mocná a věčná čarodějka. A co tedy konkrétně začít dělat jinak? Především mít víru v lepší budoucnost! Přestat nadávat a kritizovat, protože tím vším přilíváte více a více energie politickým nešvarům, i když nevědomky…”

 

O vás:

“A opět mám radost, že k vám mohu promlouvat. Je toho tolik, je tolik věcí, které bych vám chtěl sdělit. Ale to nejdůležitější, co teď cítím, že bych vám rád vzkázal je to, jak jste báječní a jedineční. A s velkou úctou na vás hledím a podporuji vaše životy. Jste báječní! Jste nádherné bytosti plné světla. Jste půvabní a milováníhodní a milující. Naplňuje mě radostí, že se začíná vaše vědomí probouzet. A cítím vaše touhy, cítím vaše větší a větší porozumění tomuto světu a principu života – že se vše odvíjí zevnitř. Kolik z vás se během posledních pár let rozhodlo vzít život do svých rukou – to je obdivuhodné! Zodpovědnost za svůj život se vám vyplatí, uvidíte! A já vím, že mnohým z vás se vyplácí již teď. Nenechat nikoho mít moc nad vaším jedinečným životem je nejmoudřejším rozhodnutím. Žít si svůj život podle svého s důvěrou ve své schopnosti a s důvěrou tomu, co tvoří tento svět – tedy Bytí. Bytí je dobro, je to láska, je to Pravda, je to energie, ze které jste zrozeni a do které se bude vaše duše opět navracet. Bytí vás obklopuje a Bytí sídlí i uvnitř vás. Někdo jej hýčká ve svém srdci, někdo jej vypudil, ale vždy když se kdokoliv z vás rozhodne žít na základě tohoto Bytí, pak je tu Bytí okamžitě pro vás připraveno vést vaše kroky k dobru. Pak je tu Bytí připravené dát vám nejvyšší poznání, kterým je ono, kterým je láska. Mám vás rád a s úctou vás obdivuji. Jste jedineční. Jste báječní… A pokud nevíte, kudy se vydat – naslouchejte svému svědomí! To vám vždy ukáže cestu!”

  

O životě a smrti:

“Jsem si vědom, že téma smrti je ve vaší společnosti jaksi tabu. A z mé perspektivy, ve které se momentálně nacházím, se jeví takový přístup ke smrti zcela zbytečný. Duše je věčná, duše přetrvává. Není čeho se bát. Ani života, natož smrti. Každý máme svobodu volby, jak budem žít, a tudíž jak budeme umírat. A už to může znít ve vašich uších všelijak, ale každý tuto pravdu objeví ve chvíli svého odejití ze svého fyzického těla. Ne mnoho lidí si je zcela vědomo “životních pravd”, ale každým dnem přibývá více a více z vás, kteří necháváte tyto pravdy proudit do svých životů. Proto je tak výsostně důležitá každá lidská individualita, protože jednotlivé duše vytvářejí společenství. A jakákoliv, ač jediná, duše vědoma si Jsoucna nebo-li Bytí, je mocnější než milióny lidí, jejichž duše bloudí. Znovu a vždy vám budu připomínat nejvyšší Pravdu vašeho života, a tou je láska. A ve smrti a po smrti ucítíte a splynete opět s ní v blaženosti. Život je ale o to zábavnější, neboť fyzická perspektiva vám dává zažívat další a další zážitky, které si ve velké míře vybíráte vy sami. Mnohé je záležitostí volby, vnitřního naladění, spojení s tím, kdo skutečně jste – tedy s láskou. Čím více se od lásky odpojujete, tím více vaše duše chátrá a schází. Čím více jste v souladu s láskou, tím více je vaše duše spokojená a kveta a rozvíjí se. A je otázka dneška, je otázka okamžiku teď a tady, zda si vyberete cestu této nejvyšší Pravdy, tedy lásky. Zda si vyberete žít v tom nejvyšším poznání, tedy v lásce, nebo zda se necháte strhnout čímkoliv, co tímto poznáním a touto Pravdou není. Silní duší jsou blažení. Silní duší inspirují a jejich síla zapaluje jiskry a plamínky síly i v srdcích druhých. Buďte silní duší. Žijte v lásce, žijte v Pravdě, žijte podle své jedinečnosti. Nenechte druhé, aby převzali zodpovědnost za váš život. Držte zodpovědnost za svůj život jen a jen ve svých rukou, tedy tam, kde je její pravé a jediné místo. Vy jste pány svého života. A jakmile tomu uvěříte, začnou se dít zázraky, po kterých tolik toužíte. Nevzdávejte svůj život, nevzdávejte sami sebe. Jděte si za tím, kdo skutečně jste a v důvěře se odevzdejte tomu, co vás stvořilo – lásce. Milujte a budete milováni…”

 

Oslava svobody: 

Sametová revoluce znamenala svobodu pro náš národ. A aktuální vývoj politických událostí nám chtě nechtě musí ukazovat, že svobodná země je neoddiskutovatelný základ pro důstojný život. Ale bez vnitřní svobody začínající u každého z vás jakoby svoboda země nemá být čím nesena! Poznej sama sebe! Poznej svoji vnitřní svobodu! Poznej, že nejsi bezmocný otrok „systému“! Každý z vás v sobě disponuje neomezenou vnitřní sílou, vnitřní svobodou. A tato vnitřní síla a svoboda spočívá v poznání pravdy o úctě k sobě sama, k přírodě, v solidaritě s druhými a k pravdě a lásce, která vždy vítězí! Tolik bych vám toho chtěl sdělit, tolik mě těší s vámi sdílet vaše životy, ačkoliv již z jiné perspektivy. Ach ano, byl jsem snílek a víte, že bych nikdy neměnil?! Nedokáži si představit život bez snů a ideálů! Kdyby tenkrát nikdo nevěřil, že příjde pád komunistického režimu, bylo by vůbec možné, aby k tomu došlo? Těžko, že? (pousmání) Každý sen, každý ideál vycházejíci z pravdy, kterému věříte, otevírá vaše srdce, pulzuje v něm o to více život, láska a tolik potřebná láskyplná víra. A co je srdce bez lásky a víry? Vyhaslý popel. Ale člověk není prach! Člověk je energie, člověk je Bytí, člověk je Síla! Vnímejte svou vnitřní svobodu a následujte ji a zbavíte se tak všech vnitřních i vnějších okovů. Buďte sami sebou, buďte autentičtí, buďte solidární a žijte v lásce! Je mnoho světel kolem vás a ve vás, které vás mohou vést… Láska a pravda vítězí!

Napsáno v upomínce na památku milovaného prezidenta Václava Havla.

S láskou a úctou Jitka