Obchodní podmínky e-shopu 

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí následujícími podmínkami.

Prodávající

Mgr. Jitka Nesnídalová

Humpolecká 24, 140 00 Praha 4

IČO: 86736906

ŽL je zapsán v živnostenském rejstříku.

Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která nakupuje produkty pro svou spotřebu, a která s prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu podle těchto obchodních podmínek.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je nákup produktu kupujícím na základě nabídky a následného prodeje prodávajícím. Smlouva se uzavírá jako smlouva kupní.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinnen zajistit podle svých možností řádné plnění zaslání produktu, daném objednávkou kupujícího. Součástí zaslání jsou všechny náležité doklady. V tomto případě se jedná o fakturu.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinnen vyplnit všechny požadované údaje v objednávce, případně v registračním formuláři správně a úplně. Prodávající nemůže nést žádnou odpovědnost za nesplnění Kupní smlouvy, které bylo způsobeno vyplněním nesprávných nebo neúplných identifikačních údajů kupujícím. Kupující je dále povinnen odebrat a řádně a včas zaplatit produkt, který si u prodávajícího objednal.

Registrace

Registrace kupujícího v internetovém obchodě je dobrovolná. Slouží pouze k jednoduššímu přístupu do obchodu při eventuelních dalších budoucích nákupech. Pokud se kupující v obchodě zaregistroval, a svou registraci chce zrušit, pošle pouze e-mail na adresu jnesnidalova@seznam.cz.

Objednávka

Objednávka se stává platnou Kupní smlouvou přijetím objednávky od kupujícího prodávajícím. Veškeré přijaté objednávky jsou závazné. Objednávky jsou systémem přijímány denně 24 hodin. Kupující si objednává zboží u prodávajícího výhradně podle stávající nabídky a stávajícího ceníku. Podáním objednávky kupující zároveň souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Zboží je možné objednat prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Storno objednávky kupujícím

Storno objednávky kupujícím je možné pouze tehdy, pokud produkt ještě nebyl zaslán, a to telefonicky na číslo 603 324 228 nebo písemně na jnesnidalova@seznam.cz. Kupující musí při stornování objednávky uvést své identifikační údaje a číslo objednávky. V případě, že už produkt byl odesláno, a kupující na stornu trvá, má právo produkt vrátit do 14ti dnů.

Storno objednávky prodávajícím

Storno objednávky prodávajícím je možné pouze při výrazné změně cen nebo podmínek během vyřizování objednávky, v době nedostupnosti produktu nebo v jiných, obzvláště vážných případech, které neumožní prodávajícímu objednávku kupujícího vyřídit.

Dodací lhůta a platební podmínky

Prodávající zasílá objednaný produkt do 5ti dnů od přijetí platby.

Platba za zboží je možná: Převodem na účet. Číslo účtu je vedený u MONETA Money bank, a. s. Číslo účtu je 150235729/0600. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Cena

Kupující si u prodávajícího objednává produkty výhradně podle aktuální nabídky a ceníku. Podáním objednávky zároveň stvrzuje kupující svůj souhlas se zněním Obchodních podmínek. Všechny ceny, uvedené v internetovém obchodě jsou uváděny jako smluvní a konečné vč. DPH.

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Při nákupu přes e-shop má kupující v souladu s ustanovením §53 odst. 7 občans. zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí písemně nebo e-mailem prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy. V oznámení musí být uvedena přesná identifikace kupujícího, popis zboží, číslo objednávky a číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena. Po domluvě s prodávajícím zašle kupující produkt zpět na e-mailovou adresu prodávajícího a to nejpozději 14. kalendářní den od data doručení zákazníkovi.

Ochrana osobních dat

Prodávající poskytuje veškeré své služby kupujícímu v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Získané údaje slouží pouze pro naplnění dohodnuté Kupní smlouvy.

Obecná ustanovení

Kupující i prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky se řeší Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. v platném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.v platném znění.

Obchodní podmínky e-shopu nabývají účinnosti dnem 1.6.2022.